ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Úvodní informace

Vážení uchazeči o zaměstnání,
tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem společnost Kablo Vrchlabí s.r.o. (dále společně také jen „Společnost“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).
Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Společnost v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení), kontaktní údaje (tel., e-mail), a další údaje obsažené ve Vašem životopise, zejména údaje o Vašem vzdělání, kvalifikaci a dosavadních pracovních zkušenostech.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je společnosti Kablo Vrchlabí s.r.o., se sídlem Českých bratří 509, 543 01 Vrchlabí. IČ: 05593174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 38265.  
Společnost určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Společnosti naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Společnost a další propojené společnosti ze skupiny WILMS jsou v těchto zásadách souhrnně označovány jako skupina WILMS.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Společnost zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem osobní údaje Společnost o uchazečích o zaměstnání zpracovává.

Osobní údaje
(Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • e-mail, telefonní číslo
 • adresa
 • Nábor nových zaměstnanců
 • sjednání a uzavření pracovní smlouvy
 • Sjednání a uzavření pracovní smlouvy
 • souhlas udělený uchazečem o zaměstnání v případě možnosti uchování životopisu pro další vhodné pracovní nabídky

 Údaje nezbytné pro výběr vhodného uchazeče:

 • dosažené vzdělání
 • akademické tituly
 • předchozí praxe
 • absolvovaná školení
 • odborná kvalifikace
 • znalost cizích jazyků
 • řidičské oprávnění
 • informace o zdravotní způsobilosti
 • pracovní reference
 • další relevantní údaje obsažené v životopise (např. pracovní schopnosti nebo preference)
 • ve výjimečných případech údaje o Vašem zdravotním stavu a/nebo trestněprávní bezúhonnosti (pouze pokud relevantní a přeměřené pro danou pozici)
 • Nábor nových zaměstnanců
 • sjednání a uzavření pracovní smlouvy
 • Sjednání a uzavření pracovní smlouvy
 • oprávněný zájem Společnosti ohledně hodnocení předpokladů uchazečů pro konkrétní pozici
 • souhlas udělený uchazečem o zaměstnání v případě možnosti uchování životopisu pro další vhodné pracovní nabídky a pro žádosti o pracovní reference

Doporučujeme, abyste poskytl/a pouze ty osobní údaje, které poskytnout skutečně chcete, a jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Obezřetný/á byste měl/a být především v případě, že uvádíte v životopise tzv. citlivé osobní údaje.

Citlivými osobními údaji se rozumí rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské vyznání či filozofické přesvědčení, členství v církvi, politické straně nebo odborech, stejně jako údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu, sexuálního života nebo orientace, příp. genetické nebo biometrické údaje, a údaje týkající se Vašeho odsouzení v trestních věcech, příp. jiných rozhodnutí vydaných v rámci soudního nebo správního řízení.

Společnost nebude citlivé údaje o Vaší osobě zpracovávat. Pouze ve výjimečných případech, kdy to bude nutné a přiměřené s ohledem na konkrétní pozici, může Společnost v omezeném rozsahu zpracovávat v rámci výběrového řízení údaje o Vaší trestní minulosti a zdravotním stavu.

Z jakých zdrojů získává Společnost Vaše osobní údaje?

Společnost získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od uchazečů o zaměstnání zejm. z životopisu nebo vyplněného vstupního osobního dotazníku, příp. během pohovorů nebo ze vzájemné korespondence.

S Vaším souhlasem můžeme získávat reference také od Vaších předchozích zaměstnavatelů.

Sdílí Společnost Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a) Společnosti ze skupiny WILMS

Je možné, že budeme Vaše osobní údaje sdílet s naší skupinovou centrálou WILMS v Německu (Hans Wilms Beteiligungs-GmbH) nebo s některými společnostmi skupiny WILMS z EU.  

Přístupová práva mezi jednotlivými společnostmi ze skupiny WILMS jsou omezena a udílíme je pouze, pokud daná osoba potřebuje příslušné údaje znát na základě své pracovní pozice nebo svých pracovních povinností.

b) Poskytovatelé služeb

Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám poskytují služby zahrnující zpracování Vašich osobních údajů např. v oblasti náboru zaměstnanců, ostrahy nebo IT podpory.

Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům budeme využívat, prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů.

c) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností sdílíme nebo jsme povinni sdílet Vaše osobní údaje se třetími osobami mimo skupinu WILMS, a to za výše uvedenými účely a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby mohou patřit zejména:

 • personální a náborové agentury
 • orgány činné v trestním řízení nebo příslušné správní orgány nebo externí poradci Společnosti

Předává Společnost Vaše osobní údaje do zemí mimo EHP?

Společnost nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů uchazečů o zaměstnání využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Společnost udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho bude Společnost Vaše osobní údaje uchovávat?

Společnost uchovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud údaje Společnost zpracovává na základě Vašeho souhlasu za účelem využití pro budoucí výběrová řízení, bude tak činit po dobu 6 měsíců od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.  

Pokud jste neudělili souhlas s dalším zpracováním a nebude přijati do zaměstnání ve Společnosti, budou Vaše osobní údaje vymazány po uplynutí 3 měsíců od ukončení výběrového řízení.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na vymazání osobních údajů
 • právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz)

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Dotazy a kontakty

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Kablo Vrchlabí s.r.o.
Personální oddělení

Českých bratří 509, 543 01 Vrchlabí

Tel: +420 499 401 750
E-mail: info@kablovrchlabi.cz

Změny těchto zásad

Je možné, že se Společnost rozhodne tyto zásady změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Společnosti  www.kablovrchlabi.cz v sekci Kariéra.

Ujišťujeme Vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji.